Kwaliteitsinstrumenten

Op basis van de ligging van de Euregio Maas­ Rijn biedt dit gebied veel mogelijkheden wat het leren van taalkundige en culturele vaardigheden betreft. Voor veel leerlingen van de Euregio is het heel normaal om in het buurland naar de bioscoop te gaan, te gaan winkelen of te gaan stap­pen. Een studie of het zoeken van een baan in het buurland is veel min­der vanzelfsprekend. Naast praktische redenen zoals verschillen in loon, fiscaal systeem en zekerheid, blijken vooroordelen, een gebrek aan taalkennis en te weinig culturele kennis van de buurregio de belangrijkste redenen hiervoor te zijn.

Om over grenzen heen te stappen moet men grenzenloos denken. Dit denken verlangt een bepaalde houding, kennis en verschillende com­petenties. Dit hoofdstuk geeft een beeld van de op dit moment beschikbare kwaliteitsinstrumenten, Euregioprofiel- en Euregio­school (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) of Euregiocompetentie (beroepsopleiding), die gebruikt wor­den door scholen in de Euregio Maas Rijn.

Euregioprofielscholen
Onze scholieren leven in een regio die door haar ligging aan de grens en de daarmee verbonden nabijheid van andere talen en culturen zeer bijzonder is. Aan deze bijzondere situatie zou ook op school aandacht moeten worden besteed: de scholieren moeten voelen dat ze in de buurt van de grens leven, hoe spannend leven in de grensstreek is en welke mogelijkheden het biedt!
‘Euregioprofielscholen’ passen dit gedachtegoed op gestructureerde wij­ze toe en breiden hun schoolprogramma uit met een regionale compo­nent. Ze richten hun lesaanbod daarmee doelgericht op de leefomge­ving van hun scholieren.
Een Euregioprofielschool zijn, houdt met andere woorden in dat de school leerlingen de mogelijkheid biedt op een leuke manier kennis te maken met een van de buurlanden inclusief een uitwisseling en dat de school in het zaakonderwijs aandacht aan de Euregio besteedt. Daar­voor is specifiek lesmateriaal ontwikkeld. Bekijk voor meer informatie de brochure Euregioprofiel of bezoek de website van Region Aachen.

Elke school die start met een vorm van buurtaalonderwijs, komt in aan­ merking voor het Euregioprofiel. Deze Euregioprofielscholen kunnen doorgroeien naar het label Euregioschool.

Euregioscholen
De term “Euregioschool” is toegekend aan scholen in het PO en VO,  die de kinderen van 8 tot 15 een “internationale mindset” meegeven en een verbondenheid met de buren over de grens bewerkstelligen. Kortom zij bieden de mogelijkheid en de vaardigheid om met leeftijdsgenoten over de grens in contact te treden en te blijven. De leerlingen beginnen al jong met een kennismaking van de buren en hun taal en cultuur. Duits/ Frans staat, ingebed in het curriculum van de school, op het lesrooster en wordt gegeven door eigen leraren.
Minimaal twee keer per jaar bezoeken de leerlingen elkaar om samen te leren, te werken en te spelen. Praktijkvoorbeelden vind je op dit Youtube-kanaal.
Zo wordt er van jongs af aan een Euregiocompetentie opgebouwd, waar­op het VO aansluit. Leerlingen houden hun eigen portfolio bij.

De werkgroep Euregioschool Parkstad heeft voor het Duits op de Neder­landse basisschool bronnenboeken samengesteld, die thematisch en pro­jectmatig zijn ingedeeld. Informatie en praktische materialen zijn beschikbaar via het onderdeel Lesmateriaal Euregionaal Onderwijs. Daarnaast is het drietalige Handboek Euregioschool met alle informatie over dit project als download beschikbaar.